ORGANIZATOR

PARTNERZY

IV. CELE

Rozpowszechnianie i rozwijanie zainteresowań i umiejętności wrotkarskich wśród dzieci i młodzieży.

Popularyzacja sportów wrotkarskich jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Aktywizacja  sportowa dzieci i młodzieży.

Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja mieszkańców miasta.

Promocja miasta i regionu jako przyjaznego dla wrotkarzy.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina

V. PROGRAM ZAWODÓW

 1. Zawody odbędą się w dniu 19 września 2021 r. (niedziela) na Błoniach Skawińskich, ul. Marka Kublińskiego w Skawinie, gdzie znajdować się będzie biuro zawodów.
 2. Zawody przeprowadzone zostaną w formie jazdy indywidualnej na czas z podziałem na poniższe kategorie wiekowe i płeć – dziewczynki, chłopcy. Starty zawodników następują kolejno po sobie rozpoczynając od zawodników najmłodszych. Każdy zawodnik startuje dwa razy na swoim dystansie. Do klasyfikacji zalicza się lepszy czas jednego z przejazdów.
 3. Biegi będą rozgrywane w kategoriach wiekowych:
Rocznik zawodników Biuro zawodów Rozgrzewka Start zawodów Dystans
2015 i młodsi 8.30-9.15 9.00-9.30 9.30-11.30   350m
2013 – 2014 8.30-9.15 9.00-9.30 9.30-11.30   350m
2011 – 2012 11.30-12.15 12.15-12.30 12.30-14.30   700m
2010 – 2009 11.30-12.15 12.15-12.30 12.30-14.30   700m
2007 – 2008 11.30-12.15 12.15-12.30 12.30-14.30   700m
 • Dekoracje zawodników odbędą się bezpośrednio po zakończonych konkurencjach, osobno dla konkurencji 350 metrów i konkurencji 700 metrów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy i długości wyścigów, a także do skrócenia zawodów (możliwość klasyfikacji po jednym przejeździe), przeniesienia lub odwołania zawodów w przypadku niesprzyjającej pogody lub innych niedogodności niezależnych od organizatora, również związanych z obostrzeniami wynikającymi z sytuacją epidemiologiczną COWID-19. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

VI. WARUNKI ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W w/w zawodach prawo udziału mają  zawodnicy trenujący w klubach wrotkarskich oraz zawodnicy nie zrzeszeni w szkółkach czy klubach sportowych.
 2. Wiek zawodników zostanie zweryfikowany w biurze zawodów na podstawie legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości.
 3. Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy. Limit startujących wynosi 110 osób. Zgłoszenia uczestnika może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun, bądź trener. W dniu zawodów zapisy są możliwe wyłącznie w przypadku nie osiągniętego limitu startujących.
 4. Opłata startowa wynosi – 20zł o każdego zawodnika. Wpłatę należy dokonać w dniu imprezy w kasie biura zawodów.
 5. Warunkiem udziału uczestnika w zawodach jest podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na udział w zawodach, podczas weryfikacji w biurze zawodów.
 6. Startujący obowiązkowo muszą posiadać kask oraz ochraniacze.

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

W zawodach  prowadzona jest osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewcząt w każdej kategorii wiekowej. Każdy zawodnik po rejestracji w biurze zawodów otrzymuje numer startowy oraz pakiet startowy. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. Podczas dekoracji zwycięzców nagradzane będą trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej chłopców i dziewcząt.

IX. UWAGI KOŃCOWE

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play.

Zawodnik, który wystartował nie ze swoim numerem lub w nie swojej grupie startowej zostaje zdyskwalifikowany. Każdy uczestnik podczas trwania zawodów musi znajdować się pod opieką rodzica/opiekuna lub trenera.

 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników zawodów. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu  i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący zawody, za wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www.optimasport.pl i facebooku.
 • Na całym obszarze zawodów, biurze zawodów oraz strefach startowych zawodnicy, kibice i osoby towarzyszące są zobowiązani do przestrzegania panujących wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia związanych z epidemią COWID-19.
 • W oznaczonej strefie startowej mogą  znajdować się tylko wyznaczeni zawodnicy bez opiekunów.
 • Zawodnicy oraz ich opiekunowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatora. Za nieprzestrzeganie zasad zawodnik otrzymuję ostrzeżenie, a w drastycznych przypadkach nie przestrzegania regulaminu karę dyskwalifikacji.
 • W ceremonii dekoracji biorą udział tylko osoby nagradzane.
 • W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.